دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی

در حال حاضر  آقای دکتر ذوالفقار رشیدی ریاست دانشکده روانشناسی و علوم اجتماعی را به عهده دارند.